پرتال آموزش شرکت توسعه علوم راهبردی ایده نگار پویا

آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
1396-90
آشنائی با نرم افزارهای مدیریت پروژه
20 ساعت

رایگان
7دفتر مرکزی ثبت نام
ثبت نام
B1-88-654449
تست کد
20 ساعت

قابل پرداخت : 1,000
11دفتر مرکزی ثبت نام
ثبت نام
B1-93-65
اهمیت ثبت اختراعات در صنایع شیمیا
1 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
تکمیل ظرفیتدفتر مرکزی
B1-94-70
اکسل برای مدیران بازار یابی
با نگاهی به نرم افزارها
30 ساعت

رایگان
10دفتر مرکزی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف